Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ

Odnawialne źródła energii. Komentarz

ebook

Odnawialne źródła energii. Komentarz

Filip Grzegorczyk, Adam Drozdek, Marcin Grzybowski, Aldona Piotrowska, Jakub Jan Zięty, Tomasz Długosz, Monika Ziniewicz, Paweł Lewandowski, Beata Pachuca-Smulska, Igor Zachariasz, Michał Hejbudzki, Ambroży Mituś, Kamil Dobosz, Magdalena Frańczuk, Jakub O

Wydawca: Wolters Kluwer

Cena: 228.00 zł 205.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 228.00 zł

Format:
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
Opracowanie jest praktycznym komentarzem do podstawowej ustawy regulującej zasady i realizującej kluczowe cele o charakterze klimatycznym, dotyczącej rozwoju i promocji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Najważniejsze regulacje dotyczą: • zmniejszenia negatywnego odziaływania na środowisko poprzez ograniczenie zależności od paliw kopalnych (węgla, ropy, gazu) oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych; • zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju; • przyczynienia się do transformacji energetycznej i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju oraz wzmocnienia alternatywnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej, gazu i ciepła; • wspierania wytwórców prosumentów i tzw. energetyki rozproszonej.

Książka szczególnie zainteresuje prawników zajmujących się obsługą prawną inwestycji w zakresie energetyki odnawialnej, a także inwestorów i przedsiębiorców z branży energetycznej oraz przedstawicieli organów administracji publicznej i innych instytucji zajmujących się tą problematyką

Tytuł
Odnawialne źródła energii. Komentarz
Autorzy
Filip Grzegorczyk, Adam Drozdek, Marcin Grzybowski, Aldona Piotrowska, Jakub Jan Zięty, Tomasz Długosz, Monika Ziniewicz, Paweł Lewandowski, Beata Pachuca-Smulska, Igor Zachariasz, Michał Hejbudzki, Ambroży Mituś, Kamil Dobosz, Magdalena Frańczuk, Jakub Olech, Jakub Zięty, Michał Krzykowski, Mariusz Brzozowski, Aleksandra Kudrzycka-Szypiłło, Rafał Pietraszczuk, Bartosz Prusik, Elżbieta Zębek
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer
ISBN
978-83-8358-867-4
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2024
Liczba stron
572
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 19
Wstęp | str. 23
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1436 ze zm.) | str. 25
ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne | str. 27
Art. 1. [Przedmiot ustawy] | str. 27
Art. 2. [Definicje] | str. 38
Art. 2a. [Pojęcie ceny stosowane w ustawie – cena niezawierająca kwoty podatku VAT; dzień rozpoczęcia i zakończenia modernizacji] | str. 62
Art. 3. [Obowiązek uzyskania koncesji] | str. 64
Art. 3a. [Pośredniczenie w partnerskim handlu energią z o.z.e.] | str. 65
ROZDZIAŁ 2. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji oraz małej instalacji, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub z biopłynów, zasady wykonywania działalności w zakresie biogazu lub biometanu oraz zasady wytwarzania energii elektrycznej przez prosumentów energii odnawialnej, prosumentów zbiorowych energii odnawialnej oraz prosumentów wirtualnych energii odnawialnej | str. 67
Art. 4. [Rozliczenie ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta] | str. 67
Art. 4a. [Umowa o współpracy między prosumentami] | str. 78
Art. 4b. [Rozliczanie prosumentów w oparciu o model net-billing] | str. 82
Art. 4c. [Depozyt prosumencki] | str. 88
Art. 4d. [Dalsze stosowanie systemu opustów dla prosumentów] | str. 91
Art. 5. [Obowiązki informacyjne wobec operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego] | str. 93
Art. 6. (uchylony) | str. 97
Art. 6a. [Sprawozdanie roczne operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego; raport zbiorczy Prezesa URE] | str. 97
Art. 7. [Działalność regulowana] | str. 98
Art. 8. [Rejestr wytwórców energii w małej instalacji i rejestr wytwórców biogazu] | str. 100
Art. 9. [Obowiązki wytwórcy energii w małej instalacji oraz wytwórcy biogazu lub biometanu] | str. 100
Art. 10. [Wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji lub rejestru wytwórców biogazu] | str. 104
Art. 11. [Prowadzenie rejestru wytwórców energii w małej instalacji oraz rejestru wytwórców biogazu] | str. 106
Art. 11a. [Termin dokonania wpisu wytwórcy do rejestru wytwórców energii w małej instalacji lub do rejestru wytwórców biogazu] | str. 108
Art. 12. [Zmiana wpisu w rejestrze wytwórców energii w małej instalacji lub w rejestrze wytwórców biogazu] | str. 108
Art. 13. [Odmowa wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji lub rejestru wytwórców biogazu] | str. 109
Art. 14. [Zakaz wykonywania działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji albo w zakresie biogazu lub biometanu] | str. 110
Art. 15. [Wykreślenie z urzędu z rejestru wytwórców energii w małej instalacji lub z rejestru wytwórców biogazu; ponowny wpis do rejestru] | str. 112
Art. 16. [Odwołanie od decyzji] | str. 113
Art. 16a. [Inne podstawy wykreślenia wytwórcy z rejestru wytwórców energii w małej instalacji albo rejestru wytwórców biogazu] | str. 114
Art. 17. [Zbiorczy raport roczny] | str. 114
Art. 18. [Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców] | str. 115
ROZDZIAŁ 3. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub biopłynów oraz wytwarzania biogazu rolniczego, biometanu z biogazu rolniczego lub biopłynów | str. 117
Art. 18a. [Przepisy stosowane do prosumentów energii odnawialnej wytwarzających energię z biogazu rolniczego] | str. 117
Art. 19. [Uprawnienie do sprzedaży biogazu rolniczego oraz energii elektrycznej i ciepła wytworzonych z biogazu rolniczego] | str. 118
Art. 19a. [Warunki konieczne do spełnienia przez wytwórcę energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji posiadającego zaświadczenie o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej] | str. 119
Art. 20. [Obowiązki informacyjne wobec operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego] | str. 121
Art. 21. (uchylony) | str. 124
Art. 22. [Sprawozdania półroczne] | str. 124
Art. 22a. [Wyłączenie stosowania przepisów do prosumentów wytwarzających energię z biogazu rolniczego] | str. 126
Art. 23. [Działalność regulowana] | str. 127
Art. 24. [Rejestr wytwórców biogazu rolniczego] | str. 130
Art. 25. [Obowiązki wytwórcy biogazu rolniczego] | str. 134
Art. 26. [Wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego] | str. 143
Art. 27. [Prowadzenie rejestru wytwórców biogazu rolniczego] | str. 150
Art. 27a. [Termin dokonania wpisu wytwórcy do rejestru wytwórców biogazu rolniczego] | str. 154
Art. 28. [Zmiana wpisu w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego] | str. 155
Art. 29. [Odmowa wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego] | str. 156
Art. 30. [Zakaz wykonywania działalności gospodarczej w zakresie biogazu rolniczego] | str. 163
Art. 31. [Wykreślenie z rejestru wytwórców biogazu rolniczego z urzędu] | str. 171
Art. 31a. [Inne podstawy wykreślenia z rejestru wytwórców biogazu rolniczego z urzędu] | str. 174
Art. 32. [Zbiorczy raport roczny] | str. 175
Art. 33. [Kontrola wykonywania działalności w zakresie biogazu rolniczego] | str. 177
Art. 34. [Działalność regulowana] | str. 182
Art. 35. [Obowiązki wytwórcy biopłynów; zbiorczy raport roczny] | str. 183
Art. 36. [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 186
Art. 37. [Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców] | str. 186
Art. 38. [Stosowanie przepisów k.p.a.] | str. 187
ROZDZIAŁ 4. Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego, biometanu oraz ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii | str. 189
Art. 38a. (uchylony) | str. 189
Art. 38aa. [Porozumienie klastra energii] | str. 189
Art. 38ab. [Obszar działalności klastra energii] | str. 202
Art. 38ac. [Rejestr klastrów energii] | str. 204
Art. 38ad. [Sprawozdanie koordynatora klastra energii] | str. 205
Art. 38ae. [Obowiązki operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wobec członków klastra energii] | str. 206
Art. 38af. [Obowiązki operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wobec członków klastra energii] | str. 208
Art. 38b. (uchylony). | str. 208
Art. 38c. [Obszar działania spółdzielni energetycznej] | str. 208
Art. 38d. (uchylony) | str. 219
Art. 38da. [Obowiązki operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, na którego obszarze spółdzielnia energetyczna ma zamiar rozpocząć działanie; obowiązki sprzedawcy wobec spółdzielni energetycznej] | str. 219
Art. 38e. [Warunki konieczne do spełnienia przez spółdzielnię energetyczną] | str. 221
Art. 38f. [Przedmiot działalności spółdzielni energetycznej; wykaz spółdzielni energetycznych] | str. 222
Art. 38g. [Wniosek o zamieszczenie w wykazie spółdzielni energetycznych] | str. 223
Art. 38h. [Dane podlegające zamieszczeniu w wykazie spółdzielni energetycznych] | str. 226
Art. 38i. [Obowiązki informacyjne spółdzielni energetycznej wobec Dyrektora Generalnego KOWR] | str. 227
Art. 38j. [Zaświadczenie o zamieszczeniu danych spółdzielni energetycznej w wykazie spółdzielni energetycznych] | str. 227
Art. 38k. [Odmowa zamieszczenia spółdzielni w wykazie spółdzielni energetycznych] | str. 227
Art. 38l. [Wykreślenie danych spółdzielni energetycznej z wykazu spółdzielni energetycznych] | str. 228
Art. 38m. [Obowiązki dokumentacyjno-sprawozdawcze spółdzielni energetycznej] | str. 228
Art. 38ma. [Udostępnianie danych pomiarowych] | str. 229
Art. 38n. [Czynności kontrolne wobec spółdzielni energetycznych] | str. 230
Art. 38o. [Stosowanie do spółdzielni energetycznych przepisów Prawa spółdzielczego, Prawa energetycznego lub przepisów o spółdzielniach rolników] | str. 230
Art. 39. [Pomoc inwestycyjna] | str. 231
Art. 39a. [Pomoc inwestycyjna] | str. 234
Art. 40. [Obowiązek zakupu energii elektrycznej] | str. 237
Art. 41. [Warunki zakupu energii elektrycznej] | str. 240
Art. 42. [Zakup energii elektrycznej przez sprzedawcę zobowiązanego] | str. 242
Art. 43. [Cena zakupu energii elektrycznej przez sprzedawcę zobowiązanego] | str. 244
Art. 44. [Świadectwo pochodzenia energii elektrycznej] | str. 245
Art. 45. [Wniosek o wydanie świadectw pochodzenia] | str. 248
Art. 46. [Wezwanie do uzupełnienia wniosku; wydanie świadectwa pochodzenia; wyłączenia] | str. 251
Art. 46a. [Świadectwa pochodzenia wydane na podstawie ustawy – Prawo energetyczne] | str. 253
Art. 47. [Monitoring cen] | str. 253
Art. 47a–50. (uchylone) | str. 255
Art. 51. [Postanowienie o odmowie wydania świadectwa] | str. 255
Art. 52. [Obowiązek uzyskania i przedstawiania do umorzenia świadectw pochodzenia] | str. 255
Art. 53. [Współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej] | str. 258
Art. 54. [Obowiązki informacyjne odbiorcy przemysłowego] | str. 258
Art. 55. [Sankcja za nieprzekazanie informacji w terminie lub za podanie nieprawdziwych danych] | str. 259
Art. 55a. [Wykaz odbiorców przemysłowych, na których nałożono sankcję] | str. 260
Art. 56. [Opłata zastępcza] | str. 260
Art. 57. [Deklaracja o ilości zakupionej energii elektrycznej] | str. 261
Art. 58. [Koszty uzasadnione uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia] | str. 262
Art. 59. [Minimalny udział energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w sprzedaży energii elektrycznej] | str. 263
Art. 60. [Zmiana minimalnego udziału] | str. 264
Art. 60a. [Obowiązek stosowania urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych] | str. 265
Art. 60b. [Obowiązek dokonywania pomiarów przez wytwórcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biogazu, biogazu rolniczego, biometanu lub wodoru odnawialnego] | str. 266
Art. 61. [Delegacja ustawowa] | str. 266
Art. 62. [Delegacja ustawowa] | str. 267
Art. 62a. [Delegacja ustawowa] | str. 268
Art. 63. [Zbywalność praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia] | str. 268
Art. 64. [Rejestr świadectw pochodzenia] | str. 270
Art. 65. [Umarzanie świadectw pochodzenia] | str. 272
Art. 66. [Wniosek o umorzenie świadectwa pochodzenia składany przez dom maklerski] | str. 273
Art. 67. [Skutki umorzenia świadectwa pochodzenia] | str. 273
Art. 68. [Opłata zastępcza] | str. 274
Art. 69. [Informacja o wpłatach z tytułu opłat zastępczych] | str. 275
Art. 69a. [Systemy wsparcia] | str. 275
Art. 69b. [Systemy wsparcia w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w instalacji przez obywatelską społeczność energetyczną] | str. 276
Art. 70. [Uprawnienia Prezesa URE] | str. 277
Art. 70a. [Sprzedaż niewykorzystanej energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o mocy mniejszej niż 500 kW oraz o mocy nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW] | str. 278
Art. 70b. [Deklaracja o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej; zaświadczenie o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej] | str. 282
Art. 70ba. [Jednorazowe przedłużenie terminu spełnienia zobowiązania do wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresu produkcji urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii] | str. 288
Art. 70c. [Zawarcie umowy sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej; odpowiedzialność za bilansowanie handlowe] | str. 290
Art. 70d. [Ograniczenie maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii] | str. 291
Art. 70e. [Stała cena zakupu] | str. 292
Art. 70f. [Data początkowa i czas trwania obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej] | str. 293
Art. 70g. [Sprzedaż niewykorzystanej energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o mocy nie większej niż 1 MW] | str. 296
Art. 70h. [Deklaracja o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej; zaświadczenie o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej] | str. 297
Art. 70i. [Ograniczenie maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii]] | str. 299
Art. 70j. [Stała cena zakupu] | str. 299
Art. 71. [Deklaracja o przystąpieniu do aukcji] | str. 299
Art. 72. [Wymagania wobec wytwórców przystępujących do aukcji] | str. 303
Art. 72a. [Sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w innej instalacji odnawialnego źródła energii] | str. 304
Art. 73. [Aukcja na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii] | str. 306
Art. 74. [Wymagania w stosunku do urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii] | str. 311
Art. 75. [Ocena formalna przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej] | str. 315
Art. 76. [Dopuszczenie do aukcji] | str. 320
Art. 77. [Okres obowiązku zakupu energii elektrycznej; cena referencyjna] | str. 321
Art. 77a. [Harmonogram przeprowadzenia aukcji] | str. 326
Art. 78. [Przeprowadzenie aukcji] | str. 327
Art. 79. [Składanie ofert] | str. 331
Art. 79a. [Jednorazowe przedłużenie terminu spełnienia zobowiązania do sprzedaży po raz pierwszy w ramach systemu aukcyjnego energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii oraz okresu produkcji urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii] | str. 336
Art. 80. [Zwycięzca aukcji; aukcja interwencyjna] | str. 337
Art. 81. [Zamknięcie aukcji; unieważnienie aukcji] | str. 341
Art. 82. [Umowa sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii] | str. 345
Art. 83. [Obowiązki informacyjne] | str. 346
Art. 83a. [Zgoda Prezesa URE na przejście praw i obowiązków sprzedawcy zobowiązanego na nabywcę instalacji odnawialnego źródła energii] | str. 353
Art. 83b. [Przystąpienie do aukcji na wsparcie operacyjne] | str. 355
Art. 83c. [Energia elektryczna sprzedawana w drodze aukcji na wsparcie operacyjne] | str. 356
Art. 83d. [Przeprowadzenie aukcji na wsparcie operacyjne] | str. 356
Art. 83e. [Prawo do pokrycia ujemnego salda wynikające z wygranej aukcji na wsparcie operacyjne] | str. 358
Art. 83f. [Rozliczenie obowiązku sprzedaży energii elektrycznej w ramach aukcji na wsparcie operacyjne] | str. 358
Art. 83g. [Określenie referencyjnej ceny operacyjnej] | str. 358
Art. 83h. [Składanie ofert w trakcie sesji aukcji na wsparcie operacyjne] | str. 361
Art. 83i. [Informacje przekazywane operatorowi rozliczeń energii odnawialnej po rozstrzygnięciu aukcji na wsparcie operacyjne] | str. 362
Art. 83j. [Weryfikacja rzeczywistego udziału wartości energetycznej biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego w łącznej wartości energetycznej wszystkich spalonych paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej lub ciepła] | str. 363
Art. 83k. [Uzupełniające stosowanie innych przepisów do przeprowadzenia aukcji na wsparcie operacyjne] | str. 363
ROZDZIAŁ 4a. Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie biometanu w instalacjach odnawialnego źródła energii | str. 364
Art. 83l. [Uprawnienie do sprzedaży biometanu wprowadzonego do sieci gazowej] | str. 364
Art. 83m. [Deklaracja o zamiarze sprzedaży biometanu; zaświadczenie o możliwości sprzedaży wytworzonego biometanu] | str. 365
Art. 83n. [Stała cena zakupu biometanu] | str. 368
Art. 83o. [Cena referencyjna biometanu] | str. 369
Art. 83p. [Powstanie i czas obowiązywania prawa do pokrycia ujemnego salda] | str. 370
Art. 83q. [Pomniejszenie stałej ceny zakupu biometanu o wartość pomocy inwestycyjnej] | str. 370
Art. 83r. [Ograniczenie maksymalnej mocy zainstalowanej instalacji odnawialnego źródła energii służących do wytwarzania biometanu] | str. 372
Art. 83s. [Biometan ze wsparciem a obowiązek zapewnienia minimalnego udziału innych paliw odnawialnych lub biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych] | str. 373
ROZDZIAŁ 4b. Kontrole, bilansowanie handlowe i opłata OZE | str. 374
Art. 84. [Kontrola] | str. 374
Art. 85. [Wykonywanie czynności kontrolnych] | str. 376
Art. 86. [Uprawnienia osób przeprowadzających czynności kontrolne] | str. 378
Art. 87. [Protokół z przeprowadzonej kontroli] | str. 380
Art. 88. [Stwierdzenie niezgodności w wyniku kontroli] | str. 381
Art. 89. [Przekazanie informacji właściwemu sprzedawcy] | str. 384
Art. 90. [Stosowanie przepisów k.p.a.; zażalenie] | str. 386
Art. 91. [Stosowanie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców] | str. 388
Art. 92. [Zakup energii elektrycznej] | str. 389
Art. 93. [Obowiązki sprzedawcy zobowiązanego] | str. 396
Art. 93a. [Obowiązek przedstawienia opinii potwierdzającej zasadność uznania instalacji za instalację wykorzystującą wyłącznie biogaz do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji] | str. 404
Art. 93b. [Składanie oświadczeń w formie elektronicznej] | str. 406
Art. 94. [Wypłaty na pokrycie ujemnego salda] | str. 407
Art. 95. [Opłata o.z.e.] | str. 408
Art. 96. [Obliczenie opłaty o.z.e.] | str. 410
Art. 97. [Opłaty związane z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych] | str. 411
Art. 98. [Stawka opłaty o.z.e.] | str. 412
Art. 99. [Stawka opłaty o.z.e.] | str. 413
Art. 100. [Obowiązki informacyjne] | str. 414
Art. 101. [Okresy rozliczeniowe przy opłatach o.z.e.] | str. 416
Art. 101a. [Informacja o środkach zgromadzonych z tytułu opłaty OZE; przekazanie środków operatorowi rozliczeń energii odnawialnej] | str. 417
Art. 102. [Zadłużenie na pokrycie ujemnego salda] | str. 417
Art. 103. [Środki przeznaczane na pokrycie ujemnego salda] | str. 419
Art. 104. [Charakter środków z opłaty o.z.e.] | str. 420
Art. 105. [Lokowanie środków z opłat o.z.e.] | str. 421
Art. 105a. [Przeznaczenie środków z tytułu opłat o.z.e. na pokrycie niedoboru środków na rachunku opłaty przejściowej] | str. 421
Art. 106. [Siedziba Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej] | str. 422
Art. 107. [Przedmiot działalności Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej] | str. 422
Art. 108–112. (uchylone) | str. 423
Art. 113. [Obowiązki sprawozdawcze Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej] | str. 423
Art. 114–115. (uchylone) | str. 424
Art. 116. [Obowiązek zakupu ciepła lub chłodu wytworzonego w określonych instalacjach] | str. 424
Art. 117. [Ciepło wytworzone z biopłynów] | str. 427
Art. 118. [Świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji biometanu] | str. 429
Art. 119. (uchylony) | str. 430
Art. 119a. [Delegacja ustawowa – cechy drewna energetycznego] | str. 430
ROZDZIAŁ 5. Gwarancje pochodzenia | str. 432
Art. 120. [Charakter gwarancji pochodzenia] | str. 432
Art. 121. [Wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia] | str. 436
Art. 122. [Wezwanie do uzupełnienia wniosku; wydanie gwarancji pochodzenia] | str. 443
Art. 123. [Uznanie gwarancji pochodzenia wydanej w innym państwie] | str. 448
Art. 124. [Rejestr gwarancji pochodzenia] | str. 449
Art. 124a. [Umorzenie gwarancji pochodzenia] | str. 452
Art. 125. [Odmowa wydania lub uznania gwarancji pochodzenia] | str. 454
Art. 125a. [Opracowanie i publikacja informacji o rocznym miksie energii resztkowej] | str. 454
Art. 125b. [Pokrycie kosztów budowy, utrzymania, rozbudowy i modyfikacji systemu teleinformatycznego służącego realizacji zadań Prezesa URE związanych z gwarancjami pochodzenia] | str. 457
ROZDZIAŁ 6. Informacja statystyczna w zakresie energii ze źródeł odnawialnych | str. 459
Art. 126–127. (uchylone) | str. 459
Art. 127a. [Określenie krajowego celu OZE] | str. 459
Art. 127b. [Działania wykazywane w zintegrowanym krajowym planie na rzecz energii i klimatu oraz jego aktualizacji oraz w sprawozdaniach z postępów w dziedzinie energii i klimatu] | str. 460
Art. 128. [Podmioty wykonujące zadania związane z funkcjonowaniem rynku energii ze źródeł odnawialnych] | str. 462
Art. 129. [Obliczanie udziału energii ze źródeł odnawialnych] | str. 464
Art. 130. [Zaliczenie energii z biopłynów na poczet realizacji krajowego celu OZE] | str. 465
Art. 131. [Elektroniczna baza danych wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych] | str. 467
Art. 132. [Informacje o kosztach i korzyściach wynikających ze stosowania urządzeń korzystających z odnawialnych źródeł energii] | str. 468
Art. 133. [Informowanie społeczeństwa o odnawialnych źródłach energii] | str. 468
Art. 134. [Informowanie o instalacjach odnawialnych źródeł energii] | str. 470
Art. 135. [Definicja energii ze źródeł odnawialnych dla celów statystycznych] | str. 470
ROZDZIAŁ 7. Warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom instalacji odnawialnego źródła energii oraz akredytowania organizatorów szkoleń | str. 472
Art. 136. [Certyfikat dla instalatorów instalacji odnawialnych źródeł energii] | str. 472
Art. 137. [Egzamin dla instalatorów] | str. 474
Art. 138. [Wniosek o wydanie certyfikatu] | str. 475
Art. 139. [Wydanie i odmowa wydania certyfikatu; okres ważności certyfikatu] | str. 476
Art. 140. [Odmowa wydania certyfikatu] | str. 476
Art. 141. [Cofnięcie wydanego certyfikatu] | str. 476
Art. 142. [Przedłużenie ważności certyfikatu] | str. 477
Art. 143. [Wniosek o przedłużenie certyfikatu] | str. 477
Art. 144. [Wtórnik certyfikatu; zmiana danych certyfikatu] | str. 478
Art. 145. [Uznawanie certyfikatów wydanych w innych państwach] | str. 479
Art. 146. [Akredytowany organizator szkolenia dla instalatorów] | str. 479
Art. 147. [Akredytacje wydawane przez Prezesa UDT] | str. 480
Art. 148. [Pozostawienie wniosku bez rozpoznania; wezwanie do usunięcia braków] | str. 481
Art. 149. [Termin udzielenia akredytacji; okres ważności akredytacji] | str. 481
Art. 150. [Odmowa udzielenia akredytacji] | str. 482
Art. 151. [Ograniczenie zakresu lub cofnięcie akredytacji] | str. 482
Art. 152. [Delegacja ustawowa] | str. 482
Art. 153. [Uznawanie akredytacji wydawanych w innych państwach] | str. 483
Art. 154. [Komitet Odwoławczy przy Prezesie UDT] | str. 484
Art. 155. [Odwołanie] | str. 484
Art. 156. [Rozpatrzenie odwołania] | str. 485
Art. 157. [Opłaty] | str. 486
Art. 158. [Rejestry certyfikowanych instalatorów i akredytowanych organizatorów szkoleń] | str. 487
Art. 159. [Termin usunięcia danych z rejestrów certyfikowanych instalatorów i akredytowanych organizatorów szkoleń] | str. 487
Art. 160. [Przechowywanie dokumentacji] | str. 488
ROZDZIAŁ 7a. Krajowy punkt kontaktowy do spraw odnawialnych źródeł energii | str. 489
Art. 160a. [Zadania krajowego punktu kontaktowego do spraw odnawialnych źródeł energii] | str. 489
Art. 160b. [Udostępnienie podręcznika procedur w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych] | str. 493
Art. 160c. [Powierzenie realizacji niektórych zadań krajowego punktu kontaktowego innym podmiotom] | str. 493
Art. 160d. [Sprawozdanie z działania krajowego punktu kontaktowego] | str. 493
ROZDZIAŁ 8. Zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wspólnych projektów inwestycyjnych | str. 495
Art. 161. [Transfer statystyczny] | str. 495
Art. 162. [Przesłanie Komisji Europejskiej informacji o transferze statystycznym] | str. 497
Art. 163. [Transfer statystyczny a krajowy cel OZE] | str. 498
Art. 164. [Wspólny projekt energetyczny] | str. 499
Art. 165. [Zgoda na przystąpienie do wspólnego projektu energetycznego] | str. 501
Art. 166. [Przekazanie Komisji Europejskiej informacji o wspólnym projekcie energetycznym] | str. 503
Art. 167. [Uwzględnienie w krajowym celu energii wytworzonej w innym państwie] | str. 504
ROZDZIAŁ 9. Kary pieniężne | str. 507
Art. 168. [Kary pieniężne] | str. 507
Art. 169. [Wymierzenie kary pieniężnej] | str. 511
Art. 170. [Wysokość kary pieniężnej] | str. 515
Art. 171. [Sprawozdanie o liczbie i wysokości wymierzonych kar] | str. 517
Art. 172. [Nałożenie kary na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego] | str. 517
Art. 173. [Odstąpienie od wymierzenia kary] | str. 518
Art. 174. [Znikomy zakres naruszeń] | str. 519
Art. 175. [Rachunek bankowy] | str. 521
Art. 176. [Egzekucja kar pieniężnych] | str. 522
Art. 177. [Zawiadomienie Komisji Europejskiej o karach pieniężnych] | str. 523
ROZDZIAŁ 10. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 524
Art. 178–184. (zmiany pominięto) | str. 524
ROZDZIAŁ 10a. Przepisy epizodyczne | str. 525
Art. 184a. [Złożenie deklaracji o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej] | str. 525
Art. 184b. [Zmiana deklaracji o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej] | str. 527
Art. 184c. [Wniosek o uznanie instalacji za instalację, dla której określono cenę referencyjną] | str. 528
Art. 184d. [Utrzymanie w mocy niewypowiedzianych umów o przyłączenie do sieci] | str. 531
Art. 184e. [Przedłużenie ważności certyfikatów wydawanych instalatorom mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego źródła energi] | str. 532
Art. 184f. [Czasowe rozszerzenie definicji drewna energetycznego] | str. 533
Art. 184g. [Czasowe wyłączenie stosowania przepisów określających cechy drewna energetycznego] | str. 533
Art. 184h. [Delegacja ustawowa – maksymalne ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii do sprzedaży w drodze aukcji w latach 2022–2027] | str. 534
Art. 184i. [Skorygowane świadectwo pochodzenia energii z odnawialnych źródeł energii wytworzonej do końca 2015 r.] | str. 535
Art. 184j. [Wyłączenie stosowania obowiązku minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy w przypadku energii z OZE wytworzonej od 1 sierpnia do 31 grudnia 2022 r.] | str. 535
Art. 184k. [Opłaty stosowane w przypadku energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii przez członków klastra energii] | str. 536
Art. 184l. [Warunki korzystania ze szczególnych zasad rozliczeń przez członków klastra energii] | str. 537
Art. 184m. [Zasady dokonywania rozliczeń przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz sprzedawcy w odniesieniu do członków klastra energii] | str. 539
Art. 184n. [Vacatio legis dla systemu wsparcia operacyjnego] | str. 539
ROZDZIAŁ 11. Przepisy przejściowe | str. 541
Art. 185. [Wysokość opłaty OZE w 2015 r.] | str. 541
Art. 186. [Ważność świadectw pochodzenia wydanych przed wejściem w życie ustawy] | str. 541
Art. 187. [Okres obowiązywania obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej] | str. 541
Art. 188. [Świadectwa pochodzenia i opłaty zastępcze za 2015 r.] | str. 542
Art. 188a. [Obowiązki za pierwsze półrocze 2016 r.] | str. 546
Art. 188b. [Obowiązek zakupu ciepła] | str. 549
Art. 189. [Oświadczenie potwierdzające zużycie nie mniej niż100 GWh energii elektrycznej] | str. 549
Art. 190. [Obowiązek uzyskania i przedstawiania do umorzenia świadectw pochodzenia w latach 2015–2016] | str. 549
Art. 191. [Umowy o przyłączenie do sieci nie zrealizowane przed wejściem w życie ustawy] | str. 551
Art. 192. [Aktualizacja harmonogramu przyłączenia] | str. 551
Art. 193. [Postępowania dotyczące świadectw pochodzenia z kogeneracji] | str. 552
Art. 194. [Świadectwo pochodzenia dla energii wytworzonej w instalacji spalania wielopaliwowego] | str. 552
Art. 194a. [Ustalenie średniej rocznej ilości energii elektrycznej wytworzonej przy wykorzystaniu biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego] | str. 552
Art. 195. [Ogłoszenie średnich cen energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym] | str. 552
Art. 196. [Podmiot obowiązany do zakupu energii elektrycznej] | str. 552
Art. 197. [Gwarancje pochodzenia wydane lub uznane przed wejściem w życie ustawy] | str. 553
Art. 198. [Dokument potwierdzający przysługujące podmiotowi gwarancje pochodzenia] | str. 553
Art. 199. [Oświadczenie składane przez odbiorcę przemysłowego] | str. 553
Art. 200. [Koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej przyznane przed wejściem w życie ustawy] | str. 553
Art. 201. [Wpis z urzędu do rejestru działalności regulowanej] | str. 553
Art. 202. [Wytwórcy wytwarzający energię elektryczną z biopłynów przed wejściem w życie ustawy] | str. 554
Art. 203. [Zmiana wniosku o udzielenie koncesji na wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej] | str. 554
Art. 204. [Rejestr działalności regulowanej] | str. 554
Art. 205. [Wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej złożone przed wejściem w życie ustawy] | str. 554
Art. 206. [Zachowanie w mocy aktów wykonawczych] | str. 555
Art. 207. [Opłaty zastępcze, kary pieniężne] | str. 555
Art. 208. [Wysokość współczynnika korygującego; maksymalna ilość energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii] | str. 555
Art. 209. [Ilość energii elektrycznej, której zakup jest możliwy po przeprowadzeniu aukcji] | str. 555
Art. 210. [Pierwsza aukcja] | str. 555
Art. 211. [Pierwszy zbiorczy raport roczny] | str. 556
Art. 212. [Przekazanie zbiorczych raportów rocznych] | str. 556
Art. 213. [Pierwsze sprawozdanie kwartalne składane Prezesowi URE] | str. 556
Art. 214. [Pierwsze sprawozdanie kwartalne składane Prezesowi Agencji Rynku Rolnego] | str. 556
Art. 215. [Pierwsze sprawozdanie kwartalne wytwórcy z małej instalacji] | str. 556
Art. 216. [Pierwsze sprawozdania kwartalne z zakresu biogazu rolniczego i biopłynów] | str. 556
Art. 217. [Przegląd funkcjonowania mechanizmów i instrumentów] | str. 556
Art. 218. [Zadania ministra gospodarki] | str. 557
Art. 219. [Obowiązek zakupu energii wytworzonej w mikroinstalacji] | str. 557
ROZDZIAŁ 12. Przepisy końcowe | str. 558
Art. 220. [Limit wydatków budżetowych na realizację ustawy] | str. 558
Art. 221. [Wydatki na powołanie Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej] | str. 559
Art. 222. [Przepis derogacyjny] | str. 559
Art. 223. [Wejście w życie ustawy] | str. 559
Bibliografia | str. 561
O Autorach | str. 567
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Cena: 54.90 zł 40.00 zł
Do koszyka
Cena: 84.00 zł 76.00 zł
Do koszyka
Cena: 111.00 zł 100.00 zł
Do koszyka
Cena: 126.00 zł 106.00 zł
Do koszyka
Cena: 42.00 zł 38.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 31.00 zł 22.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Kontakt

A3M Agencja Internetowa
Baczyńskiego 25
42-500 Będzin
NIP: 644-291-98-26

(32) 263 12 09 pon.-pt. 8-16
sklep@ebookowo.com